REGULAMIN KONKURSU "PLATERKA" 2012REGULAMIN
KONKURSU O STATUETKĘ PLATERKI

Edycja 2012


     Regulamin:


I.    Podstawowe zasady konkursu.
II.   Uczestnicy Konkursu.
III.  Zasady zgłaszania uczestników. 
IV.  Regulamin pracy Jury Konkursu.
V.   Kryteria oceny uczestników.
VI. Zapisy pozostałe i końcowe.


Ilekroć w Regulaminie pojawia się pojęcie:

  1. Konkurs – mowa o Konkursie o statuetkę Platerki
  2. Organizator – mowa o Towarzystwie Oświatowym im. Cecylii Plater – Zyberkówny, organizacji pożytku publicznego będącym Organizatorem Konkursu
  3. Jury – mowa o Jury Konkursu o statuetkę Platerki
  4. Bal Platerek – mowa o ceremonii podania oficjalnych wyników i wręczenia nagród Konkursu o statuetkę Platerki Edycji 2011
  5. Kandydat – mowa o uczestniku zgłoszonym do Konkursu
  6. Nominowany – mowa o Kandydacie, który został wyłoniony przez Jury do drugiego etapu Konkursu
  7. Sponsor – mowa o osobach/firmach/instytucjach/innych organizacjach, które w sposób finansowy wspierają organizację Konkursu
  8. Towarzystwo Oświatowe – mowa o Towarzystwie Oświatowym im. Cecylii Plater – Zyberkówny
  9. Dokumentacja zgłoszeniowa – mowa o formularzach zgłoszeniowych, które zostaną przesłane drogą elektroniczną do Organizatora Konkursu  1. PODSTAWOWE ZASADY  KONKURSU O STATUETKĘ PLATERKI

      1. Celem Konkursu jest wyróżnienie osób, zarówno kobiet jak i mężczyzn, którzy poprzez swoją działalność, postawę polepszają jakość życia kobiet.
      2. Konkurs trwa od 8 marca 2011 roku do 30 kwietnia 2012 roku.
3. Przystąpienie do Konkursu rozumie się jako złożenie oświadczenia woli o akceptacji Regulaminu Konkursu.
4. Organizatorami Konkursu jest Towarzystwo Oświatowe im. Cecylii Plater – Zyberkówny.

II. UCZESTNICY KONKURSU

1. Towarzystwo Oświatowe ustanawia Konkurs o statuetkę Platerki w celu nominowania , wyłonienia i przyznania nagrody w trzech kategoriach:

a) Kobieta,  która poprzez swoją codzienną aktywność wspiera, inspiruje i może być wzorem do naśladowania dla innych kobiet oraz mężczyzn.

b) Mężczyzna, który poprzez swoją codzienną aktywność wspiera, inspiruje i może być wzorem do naśladowania dla innych kobiet oraz mężczyzn.

c) Ikona, osoba znana i ceniona, która od wielu lat daje przykład innym osobom, aktywnie wspierając, pomagając, inspirując. Osoba taka zostanie uhonorowana za całokształt działalności. Prawo zgłoszenia kandydata w tej kategorii ma Organizator Konkursu.

2. W Konkursie kandydować mogą osoby, które:
a. Są niekarane za przestępstwo umyślne.
b. Są osobami pełnoletnimi.

3. Do żadnej kategorii Konkursu nie mogą kandydować:
a. Członkowie Jury.
b. Członkowie Towarzystwa Oświatowego.
      c. Członkowie zespołu organizującego Konkurs.


                                               III. ZASADY ZGŁASZANIA UCZESTNIKÓW

1. Warunkiem zarejestrowania kandydata w Konkursie jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego zapisanego w formacie ''.doc'', ''.odt'', ''.pdf'' na adres konkurs@cpz.edu.pl  do dnia 30 kwietnia 2012 roku wraz ze zgodą na przetwarzanie przesłanych danych osobowych przez Towarzystwo Oświatowe im. Cecylii Plater – Zyberkówny na potrzeby związane z organizacją Konkursu i Balu oraz przyszłych inicjatyw stowarzyszenia.
2. Do Konkursu można zgłosić zarówno siebie jak i osobę trzecią.
3. Zgłoszenie musi zawierać wypełniony Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.platerki.pl (www.cpz.edu.pl) oraz naszego Partnera strategicznego  http://sukcespisanyszminka.pl jak również na innych stronach partnerskich.
4. W przypadku, w którym Kandydat zostanie zgłoszony do Konkursu przez osobę trzecią, jej zgłoszenie uznaje się za wiążące, jeżeli potwierdzi w nim udział.
5. Każda Uczestnik Konkursu może przesłać tylko jedno zgłoszenie do Konkursu.
6. Organizator nie przyjmuje do Konkursu Formularzy przesłanych w innej niż w określonej  formie i po wskazanym powyżej terminie.

IV. REGULAMIN PRAC JURY KONKURSU

1. Jury jest organem niezależnym, niezawisłym i powołanym do wyłonienia laureatów  Konkursu.
2. W skład Jury wchodzi maksymalnie 10 osób.
3. Skład Jury proponuje Zarząd Towarzystwa Oświatowego.
4. W skład Jury wchodzą:
a. Reprezentant/ci władz Towarzystwa Oświatowego.
b. Przedstawiciel(e) sponsora i partnerów Konkursu.
c. Przedstawiciele środowiska artystycznego/ kulturalnego/ biznesowego/  i/lub mediów zaproszone przez organizatorów Konkursu.
5. Członkowie Jury wybierają ze swojego grona Przewodniczącego.
6. Członkowie Jury są zobowiązani do podejmowania decyzji w sposób jasny, przejrzysty, obiektywny i bezstronny.
7. Członek Jury ma prawo do wycofania się z prac Jury, jeśli nabiera przeświadczenia, że zachodzą okoliczności mogące podważać bezstronność jego oceny.
      8. Decyzje Jury zapadają większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
       9. Przewiduje się możliwość uczestnictwa i głosowania członków Jury na odległość. Decyzje dokonuje Przewodniczący Jury.
      10. Towarzystwo ma prawo udzielenia odmowy, jeśli Kandydat nie spełnia założeń przewidzianych w Regulaminie, oraz jego działalność może być sprzeczna z wyznawanymi przez Organizatora wartościami.
      11. Zabrania się Członkom Jury udzielania uczestnikom Konkursu oraz osobom trzecim informacji związanych z przebiegiem prac Jury.
      12. Organizator zastrzega sobie prawo do zaproszenia dodatkowych członków Jury do ustalonego w pkt. 2 i 4 składu do 30 marca 2012 roku.
      13. Sposób pracy Jury wygląda następująco:

a. Wstępna Weryfikacja Zgłoszeń Kandydatów:
      - Organizator dokonuje weryfikacji formalnej zgłoszeń.
      - Organizator ma prawo odrzucić zgłoszenia wypełnione niepoprawnie, niepełne, oraz kandydatów, którzy nie spełniają wymogów regulaminowych
      - Organizator przedstawia pełną dokumentację wszystkich odrzuconych  zgłoszeń do wglądu Jury wraz z uzasadnieniem.
      - Organizator przekazuje Przewodniczącemu Jury zgłoszenia konkursowe spełniające wymogi formalne, w formie dokumentacji elektronicznej i papierowej.

b. Przygotowanie do Nominacji:
- Każdy z Członków Jury zapoznaje się z przygotowaną dokumentacją zgłoszeniową.

c. Nominacje:
- Jury dokonuje wyboru nominacji maksymalnie 5 osób z każdej kategorii. Wybór jest protokołowany.
- Organizator wysyła nominowanym osobom informację o nominacji. Informacje o nominowanych osobach są publikowane wraz z uzasadnieniem na stronach partnerskich.

d. Wyłonienie Laureatów:
- Przewodniczący Jury organizuje głosowanie nad Nominacjami.
      - Jury wybiera laureatów po jednym kandydacie w trzech kategoriach.
      - Wynik głosowania jest zapisywany protokolarnie wraz z uzasadnieniem przez Jury.
      - Osoba wydelegowana przez Jury podaje wyniki do publicznej wiadomości w dniu 19 maja 2011 roku wraz z uzasadnieniem wyboru. Informacje są publikowane na stronach partnerskich i w mediach.

14. Werdykt Jury Konkursu, na każdym z etapów Konkursu jest ostateczny, nie podlega zaskarżeniu.

V. KRYTERIA OCENY UCZESTNIKÓW

1. Do oceny zgłoszeń do Konkursu powołuje się Jury.
2. Ocena zgłoszeń przebiega w dwóch etapach:
a. Ocena  pod względem spełniania kryteriów formalnych dokonywana jest przez Organizatora Konkursu.
b. Ocena merytoryczna pod względem spełnienia kryterium ogólnego i kryteriów merytorycznych dokonywana jest przez Jury.
3. Przy ocenie kandydata członkowie Jury mogą wziąć pod uwagę również inne kryteria, zgodnie z duchem Konkursu.
4. Zadaniem Jury jest kompleksowa analiza przesłanych zgłoszeń i ich merytoryczna ocena zgodnie z Regulaminem Prac Jury Konkursu oraz wybór Nominowanych w poszczególnych kategoriach.
5. Spośród Nominowanych członkowie Jury wybierają  Laureatów w poszczególnych kategoriach poprzez  głosowanie. Jury decyduje o formie głosowania.
      6. Nazwiska Laureatów są ogłaszane podczas Finału Konkursu, dnia 19 maja 2012 roku.
      7. Laureat zdobywa statuetkę Platerki  i otrzymuje dyplom Konkursu.
8. Nad całością Konkursu, w tym w szczególności nad przebiegiem prac Jury, czuwa Organizator Konkursu.

VI.  ZAPISY POZOSTAŁE I KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem otwarcia Konkursu w dniu 8 marca 2012 roku.
2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo podawania do publicznej wiadomości listy osób Nominowanych do statuetki Platerki wraz z uzasadnieniem nominacji. Wszyscy Nominowani otrzymają dyplomy.
                  3. Nazwa, marka, logo, domena internetowa Konkursu są własnością
                  Organizatora Konkursu.Brak komentarzy :

Prześlij komentarz